Selecteer een pagina

Street Food Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
bestellingen, offertes en overige door Street Food aangegane
overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn met name ook van toepassing op
door Street Food aangegane overeenkomsten tot levering.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluiten worden
afgeweken indien schriftelijk is overeengekomen. Indien van één of
meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken blijven de
overige voorwaarden onverkort van toepassing.
3. Met de in deze algemene voorwaarden beschreven “Wederpartij” wordt
bedoeld elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Street Food in
een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Street Food
aangegane overeenkomst. Met name wordt onder “Wederpartij”
ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken
worden geleverd.
4. Onder de in deze algemene voorwaarden genoemde “zaken” worden
tevens verstaan, levering van artikelen/producten, het verrichten van
diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
5. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Wederpartij worden
middels deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen
en zodoende ook niet erkend bij een overeenkomst tussen Street Food en
Wederpartij. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van Wederpartij
doet aan het voorgaande niet af.
6. Indien er zich een situatie tussen Street Food en Wederpartij voordoet die
niet in deze algemene voorwaarden vermeld is, dan dient de situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Street Food niet strikte naleving van de algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat Street Food het recht kan verliezen om in andere gevallen strikte
naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
8. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden
(ver)nietig(baar) of om wat voor reden dan ook niet meer van toepassing
zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. Street Food
en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de vervallen bepaling overeen te komen. Hierbij wordt
zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
genomen.

ARTIKEL 2: Identiteit van (hoofdnaam): BANQ
Handelend onder de naam: Street Food
Vestigingsadres: Satellietlaan 6, 9602 MA HOOGEZAND
KvK.nr: 01177133
BTW.nr: NL001603971B68
Telefoonnummer: 085-4012456

ARTIKEL 3: Offertes, prijslijsten en aanbiedingen
Offertes, prijslijsten en aanbiedingen van Street Food zijn vrijblijvend en onder
voorbehoud en dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de Wederpartij
tot het doen van een aanbod. Deze binden Street Food op geen enkele wijze, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Een aan Street Food gegeven
order geldt als aanbod, tot dat er een na schriftelijke bevestiging (orderbevestiging)
de order is aanvaard. Een offerte, prijslijst of aanbieding vervalt indien het product in
de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of
fouten binden Street Food niet.
1. De in de offerte, prijslijsten en aanbieding vermelde prijzen zijn voor de
particuliere markt inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere heffingen
van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf, verzend en
administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Voor bedrijven hanteren wij de prijs exclusief btw.
ARTIKEL 4: Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met Street Food komt tot stand op het moment dat aan
de Wederpartij een order schriftelijk is bevestigd. Een factuur wordt tevens
als orderbevestiging gezien.
2. Wederpartij is aan zijn order, in welke vorm dan ook doorgegeven,
gebonden na het geven van de order.
3. De door Street Food aan Wederpartij verzonden orderbevestiging wordt
geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist en volledig weer te
geven. De wederpartij wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging
in te stemmen tenzij, binnen 24 uur na dagtekening van de
orderbevestiging, schriftelijk kenbaar is gemaakt dat Wederpartij zich niet
met de inhoud kan verenigen.
4. Street Food behoudt zich het recht voor om orders te weigeren, zonder
opgaaf van redenen.
5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of
gedaan door medewerkers, of namens medewerkers van Street Food en/of
gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden
Street Food alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot
vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
6. Street Food heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden, zonder dit kenbaar te maken aan Wederpartij.
7. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming
van hetgeen waartoe hij jegens Street Food gehouden is, dan is
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (en de daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van Street Food die daardoor direct of indirect
ontstaan.

ARTIKEL 5: Prijzen
1. De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingen,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Getoonde
prijzen zijn exclusief kosten voor vervoer, statiegeld op verpakkingen en
overige kosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de
voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2. Prijzen kunnen bij Street Food per dag verschillen. De op de factuur
getoonde prijzen zijn de geldige prijzen. Deze kunnen door het vers
karakter van de verkochte producten afwijken van de op de website
getoonde prijzen.
3. De in offertes, prijslijsten, contracten en orderbevestigingen vermelde
prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de
overeenkomst geldende kostenfactoren als fabrikant prijzen, grondstof- en
materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen en andere heffingen
van overheidswege.
4. Street Food behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de
overeenkomst tot stand is gekomen, maar uiterlijk 24 uur voor levering,
verhogingen in één of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen
aan Wederpartij in rekening te brengen. Street Food het recht om in een
dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te
verklaren zonder dat een eventuele rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit
laatste recht heeft Wederpartij ook. Indien Wederpartij van dit recht gebruik
wil maken, moet dit binnen 24 uur na ontvangst van de desbetreffende
mededeling schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Street Food.

ARTIKEL 6: Aflevering en levertermijnen
1. De door Street Food opgegeven levertijden gaan in op de dag dat de
overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Street Food
nodig heeft voor de uitvoering bekend zijn. De door Street Food opgegeven
levertijden zullen nimmer orden beschouwd als fatale levertijd. Door het
enkel verstrijken van deze levertijden raakt Street Food niet in verzuim.
2. Verzoekt Wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de
gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Street Food de hieraan
verbonden kosten aan Wederpartij in rekening brengen.
3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Street Food het recht om
iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en
eventuele bezorgkosten afzonderlijk in rekening te brengen
4. Het overgrote deel van de producten in het assortiment van Street Food
betreft verse, beperkt houdbare goederen. Street Food stelt alles in het
werk om de versheid van producten garanderen en een zo lang mogelijke
THT voor Wederpartij te bewerkstelligen.
5. Wederpartij is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van een
(gratis) parkeerplek tijden bezorging van zaken.
6. Geringe afwijking in kleur, formaat, kwaliteit, hoeveelheid, gewicht, ed. van
door Street Food geleverde zaken leveren voor Wederpartij geen grond op
om de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden, nog rechtvaardigt dit
een vermindering van de daarvoor verschuldigde verkoopprijs. Vooral wicht
artikelen zullen doorgaans niet het exacte gewicht hebben als beschreven
in offertes en prijslijsten of zoals bevestigd in een orderbevestiging. Door
Street Food geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de
overeenkomst afwijken indien en voor zover het gaat om kleine verschillen,
hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

ARTIKEL 7: Klachten door wederpartij
1. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid en is verantwoordelijk
voor de gegevens die aan Street Food worden verstrekt.
2. Klachten van Wederpartij, die betrekking hebben op materiele gebreken
aan (de levering van) producten, moet door Wederpartij binnen 24 uur na
levering, aan Street Food schriftelijk kenbaar worden gemaakt, met een
duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van
de factuur of pakbon.
3. Wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde klacht
is ingediend welke door Street Food schriftelijk gegrond zijn verklaard terug
te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden toch, dan zijn alle kosten
aan terugzending verbonden ten laste van Wederpartij.

ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid
1. Street Food is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van
Wederpartij of derden (waaronder inbegrepen gevolgschade,
bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade), verband
houdend met of voortvloeiende uit de overeenkomst of het gebruik of de
consumptie van producten. Onverminderd wat elders in deze voorwaarden
is bepaald, is de aansprakelijkheid van Street Food ten opzichte van
Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een
samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt
tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Street Food is nimmer
aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de
communicatie infrastructuur (waaronder email en website) en/of overige
fouten in de communicatie.
2. Wederpartij is gehouden Street Food te vrijwaren voor alle aanspraken die
derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Street Food
mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de uit
deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de
wederpartij komen.

ARTIKEL 9: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door Street Food geleverde zaken blijven eigendom totdat Wederpartij de
daarvoor overeengekomen prijs en alle overige krachtens deze algemene
voorwaarden geldende verplichtingen geheel voldaan heeft. Indien Street
Food zulks nodig oordeelt, heeft Street Food het recht van Wederpartij
zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. Street Food is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder Wederpartij
(of derden) bevinden, maar eigendom zijn van Street Food, terug te nemen,
zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat de reële kans bestaat
dat Wederpartij niet aan zijn (betaling)verplichtingen zal of kan voldoen. Het
voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Street Food
voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Street Food het recht
Wederpartij na het terug nemen van zaken tot schadevergoeding aan te
spreken.

ARTIKEL 10: Betaling
1. Betaling dient te geschieden door betaling per pin (ideal) bij het plaatsen
van de order via de website.
2. Zakelijke klanten kunnen na goedkeuring door Street Food gebruik maken
van een overmaking op een door Street Food aangewezen bankrekening.
Betaling per factuur geldt een uiterlijke betaaltermijn van 7 dagen na
factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij betaling van bank of giro geldt de dag van creditering
van de bankrekening van Street Food als de dag van betaling. Bij
automatisch incasso staat Wederpartij ervoor in dat op datum afschrijving
voldoende saldo op de rekening staat. Bij overschrijding van de uiterlijke
factuurdatum is Street Food gerechtigd administratieve kosten in rekening
te brengen.
3. Wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door
hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Street Food te melden.
5. Indien Wederpartij niet tijdig tot gehele betaling overgaat, is hij in verzuim
zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft
Street Food het recht de nakoming van alle verbintenissen jegens
Wederpartij op te schorten, onverminderd alle rechten van Street Food uit
het gemene recht voortvloeien. Tevens is Street Food gerechtigd voor alle
nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken
of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Street Food
gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, waarbij op Wederpartij dan de verplichting rust tot teruggave van
de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan
maken van de door Street Food verrichte prestatie, onverminderd Street
Food zijn recht op schadevergoeding.
6. Indien Wederpartij niet tijdig tot gehele betaling overgaat, dan verbeurt
Street Food het recht, zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf
de vervaldatum tot aan de dag der complete betaling een wettelijke rente te
vorderen zonder nadere ingebrekestelling. Alle met de incasso van
gefactureerde bedragen gemoeide kosten (inclusief buitengerechtelijke
incassokosten) komen ten laste van Wederpartij.
7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in
mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de
verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende
rente.
8. Indien in de financiële positie van Wederpartij na de totstandkoming van de
overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke
verslechtering optreedt of indien gerede twijfel bestaat omtrent de
betalingscapaciteit van de Wederpartij , is Street Food gerechtigd geheel of
gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel
een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
9. In geval van wanbetaling van Wederpartij heeft Street Food behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan Wederpartij kenbaar
gemaakt redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Street
Food om die van aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Street Food kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van
welke aard dank ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen
bij Street Food, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt
door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en
regionale(overheids-)instanties. Indien Street Food door overmacht niet aan de
leveringsplicht, niet behoorlijk of tijdig kan voldoen is Street Food gerechtigd de
overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen,
dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, deze keuze is aan Street
Food. In geval van overmacht kan Wederpartij Street Food niet tot schadevergoeding
aanspreken.
ARTIKEL 12: Toepasselijk recht
Op de door Street Food gedane offertes en op alle door Street Food aangegane
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 13. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met en voortvloeiende uit
de door Street Food aangegane overeenkomsten en door Street Food verrichte
leveringen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Groningen.